Agunija interminabbli

Il-bierah ghaddiet loghba ohra minn dan l-istagun li ma’ hemmx li jghaddi forsi tghaddi din l-agunija interminabbli.

Kif ktibt kemm il-darba la sirt nkun naf minn fejn ha nibda u anqas nispicca biex naqsam maghkom il-hsibijiet tieghi fuq l-iskwadra taghna u min bnija.

Forsi jkun ghad hawn min ikollu l-wicc jghidlek tgerger ghax tikritika r-realta tal-fatti ta’ dan id-dizastru u ta’ dan il-faqar ta’ prestazjonijiet li jien insejhilhom insult mhux biss ghall-miljuni ta’ sapporters bhalna li nhobbu u nsegwu lit-tim ta’ qalbna fit-tajjeb u l-hazin izda insult ghal l-istorja ta’ dan il-club.

Nibdew minn ximkien!! Nirringrazjaw lil mulej illi ma nafux kif u kome gejna r-raba post u almenu ha jidhlu certa ammont ta’ flus li ghalmenu jaghti nifs lil club u li hadd minnha ma’ ghandu johlom li dawn ser jintefqu f’xi akkwisti kbar.

Nigi ghal prestazzjoni tal- bierah, l- ennezima prestazzjoni li f’xi mumenti mill- loghba nkunu tajbin u mumenti li tahseb li nkunu qed nilghabu ma’ xi Real Madrid jew xi Liverpool, appropozito!! Nirringrazjaw lil hanin Alla li ninqalaw kmieni mill-ewropa ghax kieku nigu ma’ dawn it-tip ta’ timijiet nahseb li nigu umiljati!

Nigu minn naha teknika. Personalment il-kowc Max Allegri huwa wiehed milli ghandu jerfa responsabilta ta’ stagun illi qatt ma’ qabad u wassal sistema u mentalita f’dawn il players. Kowc li letteralment f’sentejn barra mix-xena tal-loghba baqa ma’ aggornax ruhu u ghadu jghix teknikament fil-medju evu! Kowc illi fost hafna skuzi u burokrazija mentali ftit jemmen fiz-zghazagh interessanti li hemm fl-under 23 li l-club tant investa fihom.

Issa li serrah rasu mir-raba post introduca lil Miretti wara li ghamel stagun jillapazza b’Danilo fil-midfield. Jien nistaqsi x’ser isir minnu Fabio Miretti?? Jispicca ma’ xi Cremonese jew xi Vicenza? Jew ndahhluh f’xi deal ma’ xi Sassuolo?

Nigu ghan-naha socjetarja. Nerga ntenni ma’ tistax tirbah dejjem izda nerga nghid li wasalna sa hawn b’arroganza u decizjonijiet hziena u spiccajna armajna lil haddiehor li kien fl-ebbissi ta’ l-infern!

Issa qeghdin nisimaw li ha jtir xi staff minn naha medika u fizjoterapika!! Eeeeee mela vera hemm xi haga hazina?? U min qieghed jaghzel dawn in-nies ? Mela jkollna ragun kultant nahsbu hazin ahna minn barra kif naraw certu affarijiet??

Jekk innutajtu ma’ semmejtx u anqas nohlom li nsemmi u tasal il-final tal-coppa italia!! Ippermettuli ma’ ghandix sahha, dan it-tim hlijili kollha!

FORZA JUVE DEJJEM