Entries by Pierre Borg

Indawru l-pagna

Hekk kif wasal fi tmiemu dan L-istagun ferm negattiv ghal Juventus u ghalina bhala supporters ta’ dan it-team. Dan il-klabb zgur ma’ jistax u ma’ jixraqlux jikkuntenta ruhu b’raba post mizeru li wasal b’miraklu u bhas-sena ta’ qabel bi tqanzih. Dawn l-ahhar zewg loghbiet final tal-coppa italia u l-loghba kontra lazio kienu ritratt ta’ stagun […]

Agunija interminabbli

Il-bierah ghaddiet loghba ohra minn dan l-istagun li ma’ hemmx li jghaddi forsi tghaddi din l-agunija interminabbli. Kif ktibt kemm il-darba la sirt nkun naf minn fejn ha nibda u anqas nispicca biex naqsam maghkom il-hsibijiet tieghi fuq l-iskwadra taghna u min bnija. Forsi jkun ghad hawn min ikollu l-wicc jghidlek tgerger ghax tikritika r-realta […]

Indiffendibbli

Nahseb illi wara l-prestazzjoni mizera li assistejna ghalija l-bierah ftit fadal ragunijiet x’nippruvaw insibu biex forsi nsibu raguni biex niddefendu lil din l-iskwadra u lil dawn il-players. Onestament lanqas naf minn fejn ser naqbad nibda u nispicca ghax tant hemm xi tghid illi kwazi tinsa l-elenku shih ta’ zbalji li saru mhux issa biss izda […]

Id-derby tal-Italja

Il-bierah assistejna ghal loghba tant mistennijja ta’ kull sena kontra it-tim ta’ l-inter, loghba illi ta’ kull sena il-polemiki qatt ma’ naqsu u l-loghba ta lbierah ma’ naqsitx mill-episodji arbitrali. Kienet bla dubju l-aqwa wirja jew wahda mill-ahjar wirjiet dan l-istagun minn naha tat-tim juventin fejn fl-opinjoni tieghi konna xi ftit sfortunati ghaliex l-iskwadra kienet […]

Bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti

Illum ghazilt dan it-titlu ghaliex xorta wara li ghaddew jumejn minn deluzjoni kocenti wara l-eliminazzjoni kontra Villareal xorta ghadni nasal ghal l-istess konkluzjonijiet. Apparti li fl-ewwel taqsima ma’ konniex daqshekk hazin u forsi jibqa l-fatt li konna ftit sfortunati fejn anka Vlahovic laqat il-lasti pero dan ma’ jnehhix l-fatt li ghadna m’ahniex b’mentalita la soda […]

Zmien krucjali

Kif kulhadd jaf l-ewropa ghaddejja minn zmien partikolari hafna minhabba li ghaddej fir-Russja u l-Ukranja u dan jaffetwa kollox anka l-football fejn qed naraw timijiet Russi li ser jitilfu players minhabba sanzjonijiet tal-uefa u clubs ewropej bhal Chelsea li huma taht propjeta Russa jidher li gew affetwati hafna u dan jista jkun ta tibdila radikali […]

Team trasformat

Zgur li wara l-mercato ta’ Jannar u z-zewg akkwisti li saru kollha innutajtu mhux biss bidla qawwija tattika fit-team izda nifs gdid ta’ motivazzjoni fil-bqija tal-players taghna. L-akkwisti l-godda gabu mhux biss aktar kwalita izda gabu ukoll mentalita u determinazzjoni u kompetizzjoni fost bosta players biex jiehdu posthom regolari fit-team. Dan huwa sinjal kemm l-ambjent […]

L-akkwist ta’ Dusan Vlahovic

Bla ebda dubju l-akkwist ta’ Dusan Vlahovic kien l-akbar akkwist fil-mercato ta’ Jannar u jidher illi mill-kamp Juventin jista jkun hemm akkwist ta’ midfielder jekk jirnexxilom icedu wiehed mil-midfielders li hemm bhalissa. L-akkwist ta’ Vlahovic zgur li bhal hafna Juventini bhali ma’ konniex qeghdin nistennew ghaliex specjalment minhabba s-sitwazzjoni tal-finanzi wara l-pandemija zgur ma’ konniex […]

Punt ta’ aktar tama

ID-DRO TAL-BIERAH IHALLI LIT-TIM JUVENTIN MWAHHAL MA’ L-EWWEL ERBA FIL-KLASSIFIKA. ZGUR ILLI BIEX NIGU MA’ L-EWWEL ERBA KULHADD JAF ILLI FADAL HAFNA PROGRESS XI JSIR. ZGUR MA’ KINITX XI WIRJA TAJBA GHALKEMM MILAN MA’ IBBRILLAWX ANQAS. KIENET LOGHBA TA’ 90 MINUTA BIZ-ZEWG TIMIJIET LETTERALMENT JISTUDJAW LIL XULXIN U JIPPRUVAW JISTENNEW IL-MUMENT OPPORTUN FORSI TINQALA XI […]

3 punti u kuntratti

Juventus vs Udinese gabet 3 punti ohra li jzommuna mwahhlin ma’ l-ewwel erba tal-klassifika. Il-parti teknika bhas-soltu ftit fiha xi tghid u jkun inutli li dejjem nirrepetu l-istess diskors sa fejn huma l-limiti tat-team taghna. Komplejna rajna l-progress li qed jaghmel il-player westin mc kennie li rega sab ix-xibka ghal darbohra f’hin krucjali tal-partita fejn […]