Id-derby tal-Italja

Il-bierah assistejna ghal loghba tant mistennijja ta’ kull sena kontra it-tim ta’ l-inter, loghba illi ta’ kull sena il-polemiki qatt ma’ naqsu u l-loghba ta lbierah ma’ naqsitx mill-episodji arbitrali. Kienet bla dubju l-aqwa wirja jew wahda mill-ahjar wirjiet dan l-istagun minn naha tat-tim juventin fejn fl-opinjoni tieghi konna xi ftit sfortunati ghaliex l-iskwadra kienet nettament superjuri fil-loghob u fl-okkazjonijiet li kellna waqt il-partita.

Il-players urew determinazzjoni akbar mis-soltu u kienu agressivi mill-bidu fejn fl-ewwel taqsima lqatna anka l-lasta minn daqqa ta’ ras ta’ chiellini. Minn naha taghhom inter deheru mal-ewwel li kienu ser jitfaw kollox fuq il-fizicita u r-referre sfortunatament ippermettilom dan biex baqaw sejrin tul il-loghba kollha b’interventi koroh li setaw waslu ghal aktar karti sofor u sahansitra ghal tkeccija ta’ lautaro b’intervent ikrah fuq chiellini li bla dubju ta’ xejn kien haqqu karta hamra izda irrati mal-ewwel deher il fejn kien qieghed ixaqleb u wera kemm ma’ ghandux personalita biex jiddeciedi. Fuq kollox xi nghidu ghal var li spiss haga ta’ l-iskantament ghal dan it-tim ta’ l-inter qatt ma tiffunzjona jew qatt ma’ tara xejn hazin meta l-episodji ma’ jkunux favur taghhom. Hekk rega gara!

Nibdew mil-penalty fuq dumphries illi haga ta’ l-iskantament waqa ma’ l-art qisu xi hadt xuttjah fost il-hafna xeneggati u protesti li dan il-club jaf jghallem sew lill-players tieghu. Irrati li dak l-hin ra kollox u iggudika li ma’ kien hemm xejn hazin wara l-hafna protesti u n-nuqqas ta’ kapacita ta’ min kien fil-var geluh jara biex jiggudika u hemmhekk deher li dahlulu dubju u naturalment gie moghti l-penalty. Wara assistejna ghal farsa ohra, l-penalty gie salvat izda tal-var saru ghorrief u iddecidew li de ligt kellu nofs sieq gol-kaxxa allura l-penalty irrepeta ruhu biex l-angli tal-paci marru fil-vantagg.

Fit-tieni taqsima kellna reazzjoni tajba u nistaw nghidu li konna il-hin kollu fuq l-attakk fejn fl-opinjoni tieghi dybala u vlahovic iddeludew xi ftit il-bierah. Ergajna konna sfortunati li lqatna l-lasta b’xutt tajjeb ta’ zakkarija, sakemm wasal l-episodju krucjali, l-intervent ta’ bastoni fuq l-istess zakkarija li inkredibilment kulhadd rah li kien sar gewwa l-kaxxa hlief irrati u tal-var! Hemmhekk fl-opinjoni tieghi kien jidher car illi l-loghba wisq probabli sejra tintilef.

Jien nistaqsi, il-futbol taljan jista jkun kredibbli b’dawn l-oxxenitajiet? Jistaw l-clubs taljani fl-ewropa ma’ jaqawx ghac-cajt meta fl-italja l-players tip ta’ l-inter kwazi bdew jirrefjaw huma b’attitudni innaccetabli? Jistaw jikkompetu fl-ewropa meta kif appena tarax player jaqa ma’ l-art fost hafna xennegati u waqfien ta’ loghob ghalxejn? Nistaqsi fejn huma l-paladini ta’ l-onesta bhal moratti bhal xi ministru taljan li jzomm ma’ l-inter, fejnhom it-titli skandaluzi tal-gazzetti?Nistaqsi jekk l-attitudni tal-club taghna li naghlqu halqna u ma’ nghidu xejn hiex gusta? Izda wisq aktar ir-risposta tieghi hija wahda u nghida bl-akbar responsabilta, kemm kellu ragun l-aqwa dirigent li qatt rat l-italja snin ilu ….. JEKK MA’ TIQFILOMX JGHADDU MINN FUQEK! dan kien qalu hadt hlief luciano moggi. Mela wasal il-mument li nqumu fuq taghna u nsemmaw lehinna inkella ser insiru simpatici!

FORZA JUVE #FINOALLAFINE