Mumenti Difficli

IL-MUMENT TA’ BHALISSA WISQ IHALLI T-TIM U L-LOGHOB TIEGHU FIL-PITCH WARA L-PROBLEMI U L-KONFUZJONI TA’ BARRA L-PITCH. FILWAQT LI S-SOLTU NHOBB NIDDISKUTI MAGHKOM L-ANDAMENT TAL-LOGHOBA NISTQARR MAGHKOM LI FTIT HUWA L-MOHH LI WIEHED JIDDISKUTI L-WIRJA TAT-TIM U IL-HSIEB MA’ JMURX FUQ DAK LI QED JIGRI U LI KULHADD QIEGHED ISEGWI.

FILWAQT ILLI BIEX NIDDISKUTU FTIT IL-PARTITA KONTRA SALERNITANA, ILLI FTIT HEMM WIEHED XI JGHID, ALLAHARES MA’ WASALX RIZULTAT TA’ REBHA KONTRA L-AHHAR SKWADRA FIL-KLASSIFIKA GHALKEMM ILLUM XEJN M’HUWA GARANTIT. FILFATT XORTA KIEN HEMM MUMENTI TA’ DIFFIKULTA FEJN SALERNITANA KIENU PERIKOLUZI U LAQTU ANKA L-LASTA. MA’ NINSIEX IL-FATT ILLI THASSAR GOWL TA’ CHIELLINI LI GHADNI MA’ NISTAX NIFHEM FEJN KIEN OFFSIDE U MINN META L’HAWN IR-REFEREE QED IMUR JIGGUDIKA HU BIL-VAR JEKK HUWIEX OFFSIDE JEW LE. XI HAGA LI XTAQT NAQSAM MAGHKOM U FL-AHHAR ARTIKLU SAQSEJTKOM KEMM FIR-REALTA NEMMNU FIL-PLAYERS ZGHAZAGH, ILBIERAH IL-KOWC GHOGBU JAGHMEL L-AKTAR MOSSA KERA LI TISTA TAGHMEL LIL ZGHAZUGH FIL-KARRIERA TIEGHU – ILLI TQAJJMU BIEX IGGELU JILGHAB FIL-HIN MIZJUD U WISQ AKTAR OLTRE  L-HIN MIZJUD FILFATT KIF GERA 2 PASSI JEKK GRIJOM WASLET IT-TISFIRA FINALI. KIF QATT PERSONALMENT BHALA SUPPORTER NISTA NEMMEN ILLI L-KOWC JISTA JDAHHAL MENTALITA EWROPEJA FIT-TIM TAGHNA!!

IZDA ILLUM XTAQT NITKELLEM MAGHKOM RIGWARD L-ATTAKKI L-GODDA DWAR L-IMBERKIN PLUSVALENZI, XI HAGA LI DAWN L-AHHAR SNIN SMAJNA BIHOM BHALA XI HAGA NORMALI FIL-CLUBS TALJANI WAQT IL-CALCIO MERCATO BIL-KELMA PLUSVALENZE BEJN IL-CLUBS TIELA U NIEZLA. IZDA F’DAQQA WAHDA SARET XI HAGA IRREGOLARI U F’DAQQA WAHDA MILLI JIDHER IL-JUVENTUS BISS KIENET TOPERA F’XIRI U TPARTIT U MOVIMENTI TA’ PLAYERS SPECJALMENT ZGHAZAGH B’DAWN IS-SISTEMI!

GHALHEKK MINGHAJR MA’ NIDHOL F’HAFNA DETTALJI TA’ KIF U KOME JSIRU U GHALIEX, BHAS SOLTU SE NITFA FTIT DOMANDI LI ANKA LILI NNIFFSI NISTAQSI U SPISS NASAL WAHDI GHAL KONKLUZJONIJIET. LI HUWA CERT ILLI JIDHER BIC CAR ILLI BIEX NCAPSU U NAKSU LIL JUVENTUS U JAGHMLU HSARA KBIRA GHALIEX HSARA NASSIGURAKOM LI ISSIR EZEMPJU FEJ JIDHLU SPONSORS BIEX MA’ NGHIDX RIGWARD AKKWIST TA’ XI PLAYER LI JAHSIBA DARBTEJN JIGIX MIEGHEK JEW LE META JARAK DEJJEM F’ DAWN L-AHBARIJIET.

ALLURA JIEN NISTAQSI!
HUWA LEGALI LI TISTMA L-VALUR TA’ PLAYER PROPJETA TAL-CLUB?
HUWA LEGALI LI PLAYERS JIGU STMATI BI FTEHIM BEJN 2 CLUBS U JEKK JAQBLU JSIR TPARTIT?

HUWA LEGALI JEW LE LI M’HEMMX LIGI LI TGHIDLEK SAKEMM JISTA JITLA L-AMMONT TA’ VALUR LI JISTA JITLA PLAYER?

HUWA LEGALI LI JSIRU DAWN IT-TIP TA’ MOVIMENTI BEJN L-ISTESS 2 CLUBS? IR-REGOLAMENTI HUMA CARI JEW LE?

NISTAQSI WKOLL AHNA BHALA CLUB KWOTAT FIL-BORZA U BIX-SHARE HOLDERS F’DAWN L-AHHAR 3 SNIN LI JIDHER LI QBADNA DIN IS-SISTEMA B’MOD ESAGERAT HADT MIL-PROPJETA MA’ GIBED L-ATTENZJONI? KEMM GABET BENEFICCJI DIN IS-SISTEMA?JIENA NIFHEM ILLI L-JUVENTUS HIJA AZJENDA U BHAL KULL AZJENDA TRID TAGHMEL IL-QLIEGH TAGHHA U THALLI KONTIJIET B’SAHHITOM. IZDA TRID TITTIEHED DECIZJONI DARBA GHAL DEJJEM. JEW IL-PROPJETA TKUN CARA LI KEMM IDDUM HEMM IL-CLUB JIKBER SA CERTU PUNT GHALIEX DEJJEM NGHIDU IRRIDU QABZA FL-EWROPA U FL-OPINJONI TIEGHI B’DIN IT-TIP TA’ TMEXXIJA FL-EWROPA MA TREGIX. TKUN SEMPLICI CLUB DEJJEM PREZENTI U TIPPROVA TAVVANZA KEMM TISTA BIEX IDDAHHAL AKTAR FLUS BHAL CLUBS BHAL AJAX, LIEPZIG, BORUSSIA, ECCETRA. 

FL-OPPINJONI TIEGHI ZBALL MADORNALI LI SAR F’DAWN L-AHHAR SNIN KIEN LI META KELLNA SKWADRA B’SAHHITA TISTA TGHID F’KULL DIPARTIMENT XORTA BQAJNA GHADDEJJIN BIR-RAGUNAMENT LI INTEFQU HAFNA FLUS FI PLAYERS LI GEW IMXERDIN L’HAWN U L’HEMM BIEX NAGHMLU DAWN L-IMBERKIN PLUSVALENZI FLOK MORNA GHAL TRIQ DIFFERENTI LI NINVESTU B’MOD IMPORTANTI FI PLAYER JEW TNEJN KULL SAJF BIEX INKOMPLU NISSUDAW. MINFLOK LE, DEJJEM BQAJNA JEKK JIDHOL WIEHED JOHROG WIEHED. XI DARBA KIENET TAHDEM IVA!! IMMA KELLNA L-AQWA DIRIGENT FID-DINJA LI MINN BEJGH TA’ PLAYER KIEN ISIB IEHOR MIX-XEJN LI JSIR STILLA !! ILLUM DIRIGENTI TAGHNA ANQAS JOQGHODU FEJN MOHHU U TAFU GHAL MIN QIEGHED NIRREFERI.

DIGA BDEJT NISMA U NAQRA ILLUM IL-KELMA PATTEGJAMENT! ALLURA WASALNA F’DIN L-ESTREMITA LI NAFU LI QED NAGHMLU HAZIN U NIGU NAQAW U NQUMU MIN NIES LI JINVESTU FIL-JUVENTUS U NHALLU U NIPPERMETTU U NAGHTU BL-IMGHARFA BIEX NIGU ATTAKKATI U MZEBILHA MINN KULHADD MAD-DINJA KOLLHA? RISPOSTA GHAL DAN MA’ GHANDIX PERO JEKK IS-SITWAZZJONI HIJA HEKK GRAVI U GHAL DARB’OHRA IS-SUPPORTER SAR VERA NUMRU U WISQ AKTAR LI XI HAGA FIT-TMEXXIJA JRID JIGRI U KONVINT LI SER JIGRI.

KONVINT LI KIF JGHID IL-MALTI, XEJN MHU GHAL ETERNU U DAK LI KIEN TAJJEB U INDISPENSABBLI QABEL MA’ JFISSIRX LI HUWA BZONNJUZ GHAL QUDDIEM, GHAL FUTUR. IZ-ZMIEN ITINA PARIR!

IL-JUVE AHNA U HADT AKTAR ILLUM IKTAR MINN QATT QABEL.