Punt ta’ aktar tama

ID-DRO TAL-BIERAH IHALLI LIT-TIM JUVENTIN MWAHHAL MA’ L-EWWEL ERBA FIL-KLASSIFIKA. ZGUR ILLI BIEX NIGU MA’ L-EWWEL ERBA KULHADD JAF ILLI FADAL HAFNA PROGRESS XI JSIR. ZGUR MA’ KINITX XI WIRJA TAJBA GHALKEMM MILAN MA’ IBBRILLAWX ANQAS. KIENET LOGHBA TA’ 90 MINUTA BIZ-ZEWG TIMIJIET LETTERALMENT JISTUDJAW LIL XULXIN U JIPPRUVAW JISTENNEW IL-MUMENT OPPORTUN FORSI TINQALA XI OKKAZJONI BIEX JISKURJAW. FATT POSITTIV LI INNUTAJT FIT-TIM TAGHNA DONNU HEMM AKTAR SOLIDITA DIFENSIVA U ANQAS BIZA TEKNIKA MIS-SOLTU.

NATURALMENT IR-RITORN TA’ CHIELLINI FID-DIFIZA JAGHTI HAFNA CERTEZZA U SERHAN IL-MOHH LIL PLAYERS L-OHRA U FL-ISTESS HIN HIJA XI HAGA NEGATTIVA GHALIEX BIEX GHADNA NIDDEPENDU HAFNA FUQ PLAYER BHAL CHIELLINI LI WASAL FL-AHHAR TAL-KARRIERA TIEGHU ZGUR MHUWIEX SINJAL SABIH. DANIELE RUGANI UKOLL KELLU PRESTAZZJONI OHRA TAJBA, GHALKEMM NIBQA NSOSTNI LI HUWA PLAYER TIMIDU HAFNA ZGUR LI REGA QEDA DMIRU TAJJEB HAFNA. L-ISTESS DE SCIGLIO ILLI GHANDI EZATT L-ISTESS OPINJONI FUQU BHAL MA’ GHIDTILKOM FUQ RUGANI.

GHAL DARBOHRA REGA DEHER FIT-TIM KEMM GHANDNA BZONN MIDFIELDER PLAYMAKER LI JTELLANA BIL-BALLUN U KAPACI JITMA LILL-ATTAKANTI, DYBALA U MORATA REGAW KIENU INEZISTENTI IZDA BIEX INTIJOM PUNT FAVURIJOM MIN KIEN HEMM JITMAHHOM? INUTLI LI JKOLLOK ATTAKKANT TAJJEB U M’GHANDUX MIN JAPPOGJAH SEW JISTA JKOLLOK LIL MBAPPE JEW HAALAND GHAX IL-PROBLEMA HEMM TIBQA. VOLDIRI VERA QED JISSEMMA VLAHOVIC IZDA XORTA L-PROBLEMA HEMM HA TIBQA! GHALKEMM IRRID NARA BIEX NEMMEN KEMM VERA JSIR DAN L-AKKWIST F’JANNAR.

INFAKKARKOM UKOLL ILLI HEMM DIFFERENZA KBIRA BEJN TILGHAB MA’ FIORENTINA U TILGHAB MA’ JUVENTUS, MINIEX NGHID LI VLAHOVIC MHUWIEX PLAYER TAJJEB IZDA MA’ NAGHGLUX FL-OPINJONIJIET GHALIEX BHALI HAWN HAFNA LI GHADDEW MINN TAHT L-ERA TA’ AMAURI! LI UKOLL MA’ PALERMO KIEN SKURJA BIL-KBIR U KIF GIE MAGHNA BEDA TAJJEB U SVANIXXA FIX XEJN. VOLDIRI JEKK ISIR L-AKKWIST TA’ VLAHOVIC BHALKOM NIEHU PJACIR IZDA MA’ JKOLLIX IC-CERTEZZA TA’ META GIE AKKWISTAT HIGUAIN JEW TEVEZ BIEX INTIKOM EZEMPJU.

IL-BIERAH GHAL DARBOHRA ALLEGRI WERA KEMM HU KONSERVATUR U FTIT JEMMEN LI ZGHAZUGH JEW TEMMEN FIH JEW MA’ TEMMINX. IL-BIERAH KONT NEMMEN ILLI FLOK CUADRADO L-AHHAR 10 MINUTI KONT NERGA NAGHTI CANS LIL AKE LI FIL-COPPA ITALIA WERA HEFFA KBIRA U CERTA TEKNIKA FINA BIL BALLUN U DAK IL-HIN BIL-MILAN LI KIENU NAQSU MIR-RITMU KONT NEMMEN LI KIEN JISWINA IZDA MINFLOK DAHAL IS-SOLTU BERNARDESCHI LI REGA TILEF IL-KEJL TAL-PITCH!! XI HADT JGHIDLU LI SAL LINJA JRID JASAL BIL-BALLUN! DEJAN KULUSEVSKI MA’ FADALLIX AKTAR KUMMENTI FUQU, WIEHED MILLI EMMINT HAFNA FIH IZDA IDDAZUPUNTANI BIL-KBIR.

WARA L-WAQFA GEJ ZMIEN KRUCJALI VS VERONA HOME, VS ATALANTA AWAY, U HEMM ZGUR HA JKOLLNA STAMPA CARA FEJN SER IKUN ID-DESTIN TAGHNA!

FORZA JUVE DEJJEM