Se nieħdu lil xi ħadd quddiem?

L-injury ta’ Chiesa halla mpatt qawwi fuq il-pjanijiet ta’ Juventus u tal-kowc Max Allegri. Konna nisimghu lil kowc jghidilna li l-iskwadra se tibqa l-istess u din id-diska ghadna qeghda tindaqq sal-llum. Izda kemm hi l-verita? Nisperaw li Allegri flimkien ma Arrivabene, Cherubini u Nedved qieghed ifitexx l-ahjar soluzzjoni biex jimla l-vojt li halla Fede fejn jidhlu l-goals. Vera qed naraw lil Dybala jerga jsib il-forma izda dan mhux magna u xi darba jew ohra jrid jistrih! Rajna wkoll li fiducja f’Kean u fil-gdid Kaio Jorge ftit li xejn hemm, li jwassal biex wiehed jistaqsi ghalfejn dawn ingibu mal-iskwadra; imma dak argument iehor ghal darb’ohra.

Qed jissemmew diversi plejers li jistaw jinghaqdu mat-tim Juventin f’Jannar. Fosthom hemm Martial ta Utd, Azmoun ta Zenit u Icardi ta PSG. Kollha fl-oppinjoni tieghi plejers validi li nahseb kapaci jtuna spinta fuq quddiem u joffru l-firepower li hemm bzonn la Allegri ma jridx jaf li jafda lil Kean u Kaio. Pero kemm fil-verita hemm cans li jingieb xi hadd f’din it-tieqa ta’ trasferimenti? Milli qeghdin nisimaw u naqraw, ikolli nghid li xejn ma jien konvint li dan se jigri. Ir-raguni principali hija wahda – m’hemmx flus!

Kagun tal-izbalji li saru fis-sajf jew l-ghaggla biex jingieb sostitut ta Ronaldo, spiccajna twikkejna bi plejer (Kean) li maghna qatt ma brilla u li issa qeghdin inhallsuh paga li seta facilment inghatat lil sostitut denju fuq quddiem. Jekk tistaqsuni x’inhi il-probabilta li nakkwistaw il xi hadd issa nghidilkom li fl-oppinjoni tieghi, ic-cansijiet huma inqas minn 50%.

Nisperaw biss li dan in-nuqqas ta pjanar u diffikulta fil-finanzi ma jzommx lit-tim li hemm bhalissa milli jkompli jaghmel il-progress li qed narawh jaghmel. Ghax jekk allahares qatt nonqsu milli nidhlu mal-erbgha, dan ikun ifisser ristrutturar bil-ferm ikbar minn dak li rajna f’dawn is-sentejn!