Tfigh ta’ aktar tajn

Dalghodu kont ser naqsam maghkom suggett illi forsi xorta kien jitratta d-dirigenza u t-tmexxija tal-club u l-opinjoni tas-sapporters u l-kitba fuq xi posts u opinjonijiet li gieli nara u naqra mhux biss f’dan il-grupp taghna izda kullimkien.

Dlonk kelli nibdel il-hsieb u l-kitba ghaliex kif tafu l-bierah filghaxija u dalghodu fil-gazzetti sportivi kollha rega beda l-ennezimu tfigh ta’ tajn u show bil-Juventus biex nergaw intebbu l-immagni ta’ din is-socjeta, xi haga li saret regolari u nista nghid ukoll bla tlaqliq ta’ kull sena. Xi haga li tidher cara hija mill-fatt li anka fuq kwistjoni sportiva ewropeja qatt ma’ sabet appogg minghand hadt fil-federazzjoni taljana u dan minn fuq li s-socjeta Juventus f’dawn l-ahhar snin dejjem kienet minn ta’ quddiem f’rinnovament biex mhux biss timxi l-quddiem hi stess izda thalli lill-italja kalcistika fuq il-mappa tad-dinja.

Issa faqqa l-kas plusvalenzi fejn dawn l-imberkin valuri ta’ players li jsiru hadt ma’ jista jghid u jistma kif ezattament tista taghmilom u dan gara fil-passat fil-konfront taz-zewg timijiet angli beati ta’ Milan li l-qorti ta’ Milan fit-2008 malajr kienet qatata illi hadt ma’ jista jikkmanda lil xi hadt kemm jistma xi haga illi hija propjeta tieghu. Izda meta jidhol l-isem ta’ Juventus hemm jrid isir show medjatiku li tahseb li hemm hmieg kbir u li zgur gara l-fatt; biex intikom ezempju l-kaz Suarez is-sena li ghaddiet fejn Juventus kienu totalment barra zmien li setaw irregistraw il-player u xorta dahlu fil-froga fl-ezami li ghamel l-player biex jakkwista passaport taljan (ahjar cempel lil Recoba u lil Moratti, dawk kienu experts kif jaghmluwom).

L-akbar hmerija li qrajt dalghodu kienet x’jistaw jehlu Juventus jekk jinstabu hatja u din tmur minn semplici multa jew tnaqqis ta’ punti minima u jekk isibu li ghamlu hekk biex jinkitbu fil-kampjonat tkun piena aktar gravi. Ma’ kontx naf jekk nibkix jew nidhaqx ghaliex is-sitwazzjoni ekonomika vera mhux sabiha imma alahares Juventus waslu f’sitwazzjoni fejn anqas ghandhom biex ihallsu iskrizzjoni ghal kampjonat taljan ghax vera tkun spiccat id-dinja u kieku j’alla jinbiegh il-club illum qabel ghada.

Sissa s-soltu silenzju tal-club jirrenja, dejjem s’issa! U din il-haga personalment ma’ sirtx niflaha aktar fejn fl-oppinjoni tieghi hija l-unika haga li fl-istil tal-passat zammejna. Ara x’hin nigu ghal rispett lejn is-sapporter illum sirna numri u magna tal-flus specjalment fil-biljetti tal-loghbiet li filfatt kellom jitrahsu wara t-tgergir tan-nies.

Il-konkluzjoni tieghi hija li s-socjeta missa ila zmien turi li tkun soda. Li tkun mira f’kull haga u f’kull avveniment vera li tista toqghod tiggiled u tahli l-hin ma’ hafna izda f’livelli gholjin qed inhallu wisq min ixejjirna mal-bnadar mahmugin kollha u dan ma’ jistax ikun li jibqa jigri, anka b’rispett ta’ miljuni ta’ sapporters imxerdin mad-dinja kollha li jsostnu u jhobbu bhalna lil din is-socjeta, lil dan il-club.