Tmiem is-sena kalcistika

Waslet l-ahhar loghba ghal din is-sena. Fortunatament mhux kollox mar hazin u kollox x’tarmi bhala sena ingenerali.

Ma’ irridux ninsew li waslu 2 successi ohra supercup u coppa italia biex ghal ghaxar snin konsekuttivi t-tim irnexxilu dejjem igib success jew aktar fl- istagun.

Konvincenti ma’ konna kwazi qatt certament izda wiehed jistaqsi xorta lilu nnifsu kienx jaqbel li bqajna ninsistu fuq Andrea Pirlo bhala kowc! Kinitx ghazla ghaqlijja u tajba li nergaw immorru lura ghal Max Allegri?!

Domandi li mhux facli li issib risposti ghalijom. Fl-opinjoni tieghi wara 2 successi u l-akkwist tar-raba post li bih dhalna champions league u c-cirkostanzi li s-socjeta ma’ setatx tonfoq ammont kbir ta’ flus fil-mercato kont nerga nibbaza fuq tmexxija zghazugha ta’ Pirlo u nipprova nintegra aktar zghazagh fejn Pirlo zgur li wera li kellu aktar gazz li jintroducihom.

Minn naha l-ohra Allegri igib aktar esperjenza u aktar tattikament konservattiv fejn fl-opinjoni tieghi baqa wisq fejn halla meta gie mibdul. Jista jkun illi peress li jaf illi ghandu limitazzjonijiet kbar fl-ghazla ta’ players ma’ jistax jirriskja aktar minn hekk ghalissa.

Zgur li miniex nistenna tibdiliet kbar f’Jannar, wiehed irid iqis illi zgur biex isir xi akkwist trid issir cessjoni u l-mercato ta’ Jannar ftit joffri opportunitajiet u players.

Fortunatament spiccajna s-sena b’zewg rebhiet wara li letteralment armejna hafna punti. Jidher ukoll li timijiet bhal Napoli u Atalanta qed jitilfu l punti biex b’hekk ersaqna aktar vicin taghhom. Jibqa d-dispjacir li kieku ma’ tlifnix punti ma’ timijiet bhal Venezia u ohrajn diga qeghdin nazzarda nghid qabilom. Ta’ livell. Nistennew u naraw!

Wiehed jittama li jkollna sena ahjar b’aktar kontinwita ta’rebh b’tim aktar motivat u konvint minnu nnifsu.

Forza Juve dejjem u l-festi t-tajba lil kullhadd.