Waqajna fir-redikolu

ILLUM KWAZI LANQAS NIXTIEQ NIKKUMENTA L-LOGHBA KONTRA VENEZIA GHALIEX IL-KLIEM ADATTAT GHAL PRESTAZZJONI LETTERALMENT FQIRA U TAL-MISTHIJA INKUN QIEGHED KIF JGHIDU T-TALJANI QED NISPARA FUQ IL-CROCE ROSSA!

IZDA XORTA HA NAQSAM L-OPPINJONI TIEGHI MAGHKHOM BHAL DEJJEM. IL-PRESTAZZJONI TA LBIERAH HIJA L-MERA TA’ L-ISTAGUN U L-FAQAR TA’ LIVELL TA’ DIN L-ISKWADRA. FEJN QATT F’DAN L-ISTAGUN MA’ IKKONVINCEJNA FIL-WIRJIET, FEJN DEJJEM KIEN HEMM SENSAZZJONI TA’ FRAGILITA KBIRA. MUMENTI ZGHAR LI TAHSEB LI SER JINBIDLU L-AFFARIJIET IZDA LOGHBA WARA MALAJR NERGGHU IMMORRU MITT PASS LURA.

ILBIERAH LETTERALMENT DHALNA TAHT IL-QIEGH U KOLLOX TELA FIL-BERAH JEKK KIEN HEMM BZONN GHALIEX KIF DEJJEM SOSTNEJT, IS-SUPPORTER KULTANT JITKELLEM B’CERTU PASSJONI IZDA DRABI JKOLLU RAGUN BIL-KBIR. TIRBAH DEJJEM MA’ TISTAX IMMA TAQA F’DIN IR-REDIKOLAGNI WARA SNIN TA’ REBH LE. U JIDHER BIC-CAR LI KIEKU FIT-TMEXXIJA KIEN HEMM NIES MHUX PROFESSJONALI FIL-MANAGEMENT UKOLL MA’ KIENUX JASLU F’DIN IR-REDIKOLAGNI.

BIEX INKUN CAR! HADD M’HUWA EZENTI FID-DIRIGENZA,MINN FUQ SA ISFEL. HA NIBDA KIF DEJJEM GHIDT, MIN IPPERMETTA DAWN L-AHHAR 3 SNIN U NOFS DIN IL-PORKERIJA? RISPOSTA F’IDEJKOM! MIN HA CERTU DECIZJONIJIET U OBBLIGA LILL-PRESIDENT JELIMINA CERTU PERSUNA MIS-SOCJETA GHADU HEMM F’POSTU? RISPOSTA F’IDEJKOM! KONTU TIPPRETENDU LI WARA KWAZI 5 XHUR IL-KOWC ALMENU ISIB BAZI TATTIKA U GHAZLA KONTINWA TA’ CERTU PLAYERS FIT-TIM BIEX NIPPRUVAW INSIBU STABILITA? KONTU TIPPRETENDU AKTAR WARA LI DAN IS-SAJF B’WICCHOM MINN TA’ QUDDIEM QALULNA LI DIN L-ISKWADRA HIJA KOMPETITIVA; HASBUNA TWELIDNA LBIERAH? KONTU TAGHMLU MINN KOLLOX BIEX IL-PRIJORITA KIENET TKUN MAL-EWWEL LI TEHILSU MILL- PLAYERS JEKK TISTA ISSEJHILOM PLAYERS LI JAQALAW SALARJU KBIR GHALXEJN ANKA JEKK THALLIJOM JITILQU B’XEJN BIEX XI HADD JIGBOROM U JEHILSEK MINNOM? TAHSBU LI KIEKU KIEN HEMM DIRIGENTI BL-ATTRIBUTI MA’ KIENUX JIKKONVINCUHOM BIEX IXOLJU U JITILQU? GHAX NAF LI HA JKUN HAWN MIN JGHID IMMA JEKK HADD MA’ GIE GHALIJOM! 

GHALHEKK L-AFFARIJIET HUMA CARI AKTAR MILLI TAHSBU. ILLUM SFORTUNATAMENT IC-CIRKOSTANZI TAL-FUTBOL HIJA JEW IKOLLOK TMEXXIJA LI GHANDA BIEX U TRID TINVESTI INKELLA TILGHAB GHAT-TIENI POST. IZDA AHNA TANT L-AFFARIJIET ESKALAW MINN FUQ NETT ILLI LE, MHUX TALLI MQARR NIGU TIELET JEW IR-RABA, XI HAGA LI TISTA TIGRI LIL KULHADD, IZDA WAQAJNA LETTERALMENT FIR-REDIKOLU!

IL-PRESTAZZJONI TAL-BIERAH KONTRA TAL-GONDOLA HIJA L-MERA TAS-SOCJETA TAGHNA ILLUM IL-GURNATA – KONFUZA, BLA MOTIVAZZJONI, FQIRA U TAL-MISTHIJA!!

IL-JUVENTUS AHNA U HADD AKTAR. IS-SUPPORTER – DAK LI JHOBB TA’ VERA, LI JHOSS TA’ VERA!