Website Rinnovata

Illum xtaqt flok bhas soltu niddiskutu dak li jkun ghaddej dwar it-team u r-rendiment tieghu, xtaqt naqsam maghkom il-hsibijiet tieghi dwar il-club taghna u l-hidma tal-kumitat prezenti flimkien mal-President tal-club Joe Fenech.

Nahseb kif hafna minnkom rajtu il-web site tal-club giet totalment mibdula u rinnovata b’dehera totalment gdida bi kwalita aqwa biex ahna l-membri nkunu nistaw inzommu ruhna aggornati mhux biss x’inhu ghaddej mil-qrib rigward il-pjaneta Juve gewwa turin, izda nzommu ruhna aggornati b’dak li jkun ghaddej fil-club bhal attivitajiet; ghalkemm bhalissa xi ftit ristretti, izda wisq aktar nkunu nafu il-hidma tal-membri tal-kumitat li flimkien mal-President ma’ waqfux jahdmu u jahsbu ghal quddiem biex dan il-club ikompli jissahhah u jibqa attiv biex kull membru jgawdi minnu. Hu grazzi ghal din il-hidma li l-club baqa sod u b’sahhtu minkejja zmien difficli ghal kulhadd.

Xhieda ta’ dan huwa wkoll dan ir-rinnovament totali tal-website taghna. Xhieda li l-President u shabu ma’ jistriehu qatt fuq dak li hu tajjeb izda dejjem jaraw li navvanzaw f’kollox specjalment fid-dinja ta’ llum mimlijja teknologija biex permess ta’ hekk kull membru jintlahaq u jinzamm infurmat b’kollox dwar il-club u t-team ta’ Juventus, ghaliex mhux kulhadd jista jattendi l-club ta’ spiss bhal ma’ hafna jaghmlu.

Il-President u l-kumitat huma xhieda li fil-hajja ma’ tridx tikkuntenta ruhek b’li tkun ghamilt biss izda trid dejjem ittejjeb u tkabbar u tissoda l-motivazjoni ta’ kulhadd biex dejjem tkun l-aqwa u l-ahjar. Ghalhekk hafna kummenti ta’ din il-gimgha dejquni meta rajt kummenti u iva ma’ umiljawniex, konna nofs team ,u bosta skuzi ohra. Le ahna l-Juventus u ahna Juventini l-mentalita taghna trid tkun dejjem rebbieha anka fi zmien iebes, ghalhekk nerga nghidilkom il-club taghna baqa b’sahhtu u ahna l-membri dejjem sibnih hemm biex nintaqaw u niehdu gost insegwu l-benjamini taghna ghax hemm nies fi tmexxija b’mentalita li dejjem trid ittejjeb u tkun l-aqwa u minn ta’ quddiem. Ghalhekk bqajna sodi u l-aqwa ghax min imexxi qatt ma’ qal u iva tajjeb qeghdin, bizzejjed hekk u ma’ ghandniex ghalfejn nikrejaw aktar. Le anzi dejjem sahhah u dejjem zamm il-membru mohhu mistrieh li ghandu club fost l-aqwa fl-Ewropa!

Ghal darbohra grazzi President u lill-kumitat kollu ta’ din il-website meraviljuza.

Forza Juve dejjem.